Eikelandsfjorden Sauna

Me har trua på at ein tilgjengeleg og open sauna kan skapa meir meining i kvardagen for innbyggjarane i kommune. Velkommen til Eikelandsfjorden Sauna.

Ein kan gjerne hevda at nøkkelen til å skapa ein livleg og sosial atmosfære i ein kommune ligg i dei møteplassen ein klarer å skapa. Dette er noko me er opptekne av, på eit fagleg, men også eit privat plan – korleis ein kan, i den moderne tida me lever i, skapa organiske og attraktive møteplassar. I ei tid der mange kan kjensle seg einsam, eller opplever at terskelen for å omgåast sosialt har vorte større, trur me det trengst fleire lågterskeltilbod kvar ein “berre kan møta opp” utan å ha avtalt på førehand. Dette er spesielt aktuelt for eldre, men også for unge som det kan tyda på har vorte meir og meir einsam dei siste åra.

Eit nytt initiativ tek form i hjarta av Eikelandsfjorden, vevd inn i det sjarmerande landskapet og rytma av dagleglivet. Eikelandsfjorden Idrettslag fremjar eit prosjekt av og for innbyggjarane; ein sauna som skal bli ein fristad der kroppsvarme og sosialt samvær kan blandast i ein duft av tre og damp.
Eikelandsfjorden Sauna er meir enn berre ei bygningsstruktur ved vatnet. Det er ein symbol på samhald, eit svar på ein samtidslege søken etter tilhøyrsle, ein søken som er djupt forankra i oss menneske. Saunaen er eit omgrep fritt for handelsverdi, skapt for å fremje velvære, fellesskap og kjensla av å høyre til. Ei uforpliktande helsing, eit lunt smil, ei utstrakt hand; slike er byggjesteinane i dette samfunnshuset.
Velkommen til Eikelandsfjorden Sauna. 
Prosjektet er fullfinansiert av
Sparebanken Vest. 

Adresse:
Leiro 43

5640 Eikelandsosen

T: +47 452 14 932

info@eikelandsfjordensauna.no